Verdier og etikk

Verdier og etikk

Vi opptrer i samsvar med våre verdier og prinsipper

YITs verdier og ledelsesprinsipper er fundamentet for alt vi gjør og måten vi jobber på. De gir oss et solid grunnlag for å bygge en helhetlig bedriftskultur og etablerer en felles måte å opptre på. Derfor var oppdatering av våre verdier og ledelsesprinsipper, slik at de samsvarer med målsetningene til det nye YIT, en av våre hovedprioriteter etter fusjonen.

For å oppnå suksess som selskap må vi respektere alle våre interessenter, samarbeide aktivt og skape verdier for alle involverte, herunder kunder, aksjonærer og ansatte. Vi har forpliktet oss til å arbeide for selskapets langsiktige suksess, men innenfor lover og regler. De etiske retningslinjene skal styre vår virksomhet i forhold til kunder, ansatte, aksjonærer,  samarbeidspartnere, konkurrenter, samfunn, miljø, åpenhet om vår virksomhet, kommunikasjon og databeskyttelse. Du vil også finne informasjon om etterlevelse av våre retningslinjer og rapportering av brudd på disse. Det etiske retningslinjene er ikke ment å være en detaljert veiledning som gir svar på alle spørsmål, men er generelle retningslinjer for etterlevelse av våre felles verdier, prinsipper og regler.

YIT's verdier er grunnlaget for hvordan selskapet og de ansatte skal opptre.

Våre verdier