Velg nettsted:
Corporate site:

Dagens bruk av asfalt og bitumen

Asfalterte materialer og bitumen har vært brukt i bygningstekniske konstruksjoner i flere tusen år.

Utviklingen av det industrialiserte samfunn, med tilhørende krav til en god og effektiv infrastruktur, har ført til en sterk økning i bruken av bitumenbaserte materialer.

Bruk av asfalt 

Folk flest forbinder asfalt med veidekke, og det er da også i veibygging at asfalt og bitumen blir brukt i store mengder. Dagens veibyggere er helt avhengig av dette materialet. Asfalt og bitumen er også velegnet til andre bygnings- og anleggstekniske konstruksjoner og er ofte den beste økonomiske og tekniske løsningen. 

Aktuelle bygningskonstruksjoner der asfaltmasser og bitumen inngår:

Samferdselsformål:

 • Veier, gater og parkeringsarealer
 • Flyplasser
 • Jernbaner

Andre formål:

 • Vannreservoarer
 • Erosjonsbeskyttelse i elver og strandlinjer
 • Stabilisering av havnemoloer
 • Tetningsmembraner
 • Taktekking
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Industrigulv
 • Friksjonsreduserende såler i kraftverkstunneler
 • Idrettsanlegg
 • Impregnering av bygningsmaterialer  

Det stilles ulike krav til asfalt avhengig av hvilke formål den skal brukes til. For toppdekker til veier blir slitasjemotstand prioritert høyest, særlig her i Norge med stor piggdekkbruk.  

På flyplasser stilles det høyere krav til stabilitet enn det som er vanlig på veier. Ved utvikling av masser til flyplasser må man dermed ta spesielt hensyn til disse egenskapene. Høye stabilitetskrav har også ført til større andel av betongdekker på flyplasser enn på veier internasjonalt. I Norge har vi større behov for frostsikringslag enn på sydlige breddegrader. Det betyr at et riktig sammensatt asfaltdekke er å foretrekke framfor et betongdekke. Eventuelle aldringsproblemer med bindemidlet kan løses med en spesiell type tynnsjiktbelegg. Forøvrig kan eldre betongrullebaner, som knuses ned og kompakteres, egne seg som bærelag for nytt asfaltdekke.   

Som underbygning i jernbanetraseer har asfalterte materialer vært benyttet i mange land gjennom mange år. I både USA, Japan, Frankrike og flere europeiske land er slike teknikker tatt i bruk. Det blir brukt asfalterte materialer både som et nedre filterlag mot dårlig undergrunn og til stabilisering av hele bærelaget til underkant av svillene. Det er særlig ved anlegning av nye banestrekninger slike materialer er aktuelle.

Kristine Johnsson
Kvalitetssjef